1.Spôsob objednávania

Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na našich stránkach. Ak stránka nefunguje ( čo sa môže stať ), môžete objednávku zaslať na našu e-mailovú adresu info@chia.sk . V rámci Bratislavy si môžete zakúpiť Chia semienka a aj produkty  priamo na našej prevádzke: Gercenova 6, 821 01 Bratislava . Je však dôležité si vopred dohodnúť termín nákupu na telefónnom čísle + 421 918 465 832.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

  • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
  • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
  • Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

  • Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérom.
  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérom.
  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
  • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (pestovateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
  • Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje, objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto chyby bezodkladne oznámiť. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu (cena tovaru + poštovné ) vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň aj ako záručný list.

5. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne a jednorazovo. Orientačná doba expedície je do 3 - 5 dní od dátumu objednania ( 5 dní ak je objednaný tovar v piatok ). Internetové objednávky sa zasielajú každý deň v pracovných dňoch kurierskou spoločnosťou GLS.  Max. doba expedície, od objednania až po dodanie tovaru sú 3 týždne.  Môže sa však stať, že napriek našej maximálnej snahe, je Vami zvolený tovar dočasne vypredaný. Túto informáciu Vám zašleme emailom.

6. Termín dodania

Dodacia lehota je najneskôr do 3 týždňov po obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný, zákazník väčšinou obdrží objednávku do 3 – 5 dní od objednania tovaru. Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najskoršom termíne. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne e-mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou  GLS SR. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúžia zároveň ako dodací list.

8. Poštovné

Účtujeme podľa aktuálne platného cenníku prepravnej spoločnosti GLS SR, ak nie je dohodnuté inak.

9. Platba za tovar

V prípade veľkoodberateľo,v pri platbe na účet - či cez prevodný príkaz alebo priamy vklad, je potrebné uviesť číslo vašej faktúry ako variabilný symbol. V prípade nákupu cez ineternet, konečný spotrebiteľ, sa platí zásielka pri prevzatí tovaru (dobierka).

10. Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu  kuriérom GLS. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka.

11. Zrušenie objednávky

Ak po odoslaní objednávky do 24.00 h nasledujúceho dňa zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na email adresu info@chia.sk . Obratom vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí zákazník.

12. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, môže sa totiž stať, že pracovníci pošty, doručovacej služby, poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom. V tomto prípade Vám pošleme novú zásielku.

Reklamácia sa vzťahuje len na: preukázateľné poškodené zásielky, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru.

Reklamácia sa nevzťahuje na: chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Postup pri reklamácii:

Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie:

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia, vrátane odstránenia chyby, bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie, bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Ochrana osobných údajov:

Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.

13. Záverečné ustanovenia

Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.